republika-srpska-seal

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел: 051/339-768, 051/339-179; факс: 051/339-655; www.vladars.net; e-mail: mf@mf.vladars.net

Број: 06.05/152-242/18
Датум: 09.07.2019. године

На основу чл. 76. ст. 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 115/18), члана 95. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19)  и тачке 3. и 8. Закључка Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-1313/19 од 24.05.2019. године, министар финансија доноси

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ
„10 рачуна изброји и стан освоји“

Члан 1.

Приређивач наградне игре у роби и услугама под називом „10 рачуна изброји и стан освоји“ (у даљем тексту: Наградна игра) је Влада Републике Српске, ул. Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, ЈИБ 4401571310006.

Наградна игра ће бити организована у сарадњи са Удружењем економиста „SWOT“ Бања Лука.

Члан 2.

Ова правила садрже одредбе које се односе на Приређивача Наградне игре, назив, вријеме трајањe, територију и сврху приређивања Наградне игре, услове за учествовање и опис Наградне игре, наградни фонд, поступак извлачења награда и надзор над поступком, начин објављивања резултата наградне игре и преузимање награда, као и остале обавезе и одговорности приређивача и учесника у Наградној игри.

Назив Наградне игре
Члан 3.

Наградна игра у роби и услугама приређује се под називом „10 рачуна изброји и стан освоји“.

Сврха приређивања Наградне игре
Члан 4.

Сврха приређивања Наградне игре је подизање свијести грађана и привреде о значају сузбијања сиве економије, стимулација безготовинског плаћања као инструмента сузбијања сиве економије и мотивација за поштовање прописа и побољшање примјене Закона о фискалним касама („Слубжени гласник Републике Српске“ бр. 69/07, 1/11, 65/14, 21/15).

Вријеме трајања наградне игре
Члан 5.

Наградна игра се приређује на територији Републике Српске у периоду од 15.07.2019. године до 13.10.2019. године.

Наградни фонд
Члан 6.

Наградни фонд чине сљедеће награде:

  1. Стан број 55, површине 53,15 м², по структури двособан, на шестом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од 110.552 КМ,
  2. Стан број 49, површине 60,14 м², по структури двособан, на петом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од 125.091,20 КМ,
  3. Стан број 37, површине 64,95 м², по структури двособан, на четвртом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од 135.096 КМ,
  4. Стан број 38, површине 67,60 м², по структури двособан, на четвртом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од 140.608 КМ.

Укупна вриједност наградног фонда износи 511.347,20 КМ.

Укупну вриједност наградног фонда чине појединачне вриједности свих награда са порезом на додату вриједност обрачунатим у складу са одредбама Закона о порезу на додату вриједност („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 9/05, 35/05 и 100/08).

Награде из става 1. овог члана не могу се замијенити за новац.

Услови за учествовање и поступак спровођења Наградне игре
Члан 7.

Право учешћа у Наградној игри имају сва лица са пребивалиштем или боравиштем на територији Босне и Херцеговине која прихватају правила Наградне игре донесена од стране Приређивача, изузев лица запослених или ангажованих у Кабинету Предсједника Владе Републике Српске, Генералном секретаријату Владе Републике Српске, Министарству финансија Републике Српске, Пореској управи Републике Српске, Републичкој управи за игре на срећу, јавном предузећу „Поште Српске“ а.д. Бања Лука и у Удружењу економиста „SWOT“ Бања Лука.

Члан 8.

Наградна игра се приређује кроз четири извлачења, која ће бити организована у септембру и првој половини октобра 2019. године.

Учесници у наградној игри шаљу коверте које садрже најмање 10 фискалних рачуна или 10 потврда за плаћање картицом („слипова“) издатих на територији Републике Српске, у складу са Законом о фискалним касама („Слубжени гласник Републике Српске“ бр. 69/07, 1/11, 65/14, 21/15), не старијих од 01.06.2019. године.

Фискални рачуни и потврде за плаћање картицом („слипови“) могу се слати заједно у истој коверти.

Коверте се шаљу на адресу „10 рачуна изброји и стан освоји“, са читко написаним личним подацима на коверти и то: име, презиме, адреса пребивалишта или боравишта и контакт телефон учесника, односно контакт телефон родитеља или старатеља за малољетне учеснике.

Попуњене коверте учесници шаљу преко јавног предузећа „Поште Српске“ а.д. Бања Лука, без наплате поштанске услуге.

Коверте које нису послане путем поште, односно које на предњој страни коверте немају отисак поштанског жига јавног предузећа „Поште Српске“ а.д. Бања Лука су неважеће и не могу учествовати у наградној игри, а уколико таква коверта буде извучена, њен пошиљалац неће бити добитник награде.

У извлачењу награда учествују учесници чије су коверте предате на шалтерима пошта или убачене у поштанске сандучиће, а које су приспјеле на адресу „10 рачуна изброји и стан освоји“ до посљедњег радног дана који претходи дану извлачења.

Учесници чије коверте стигну послије наведеног рока, као и учесници чије коверте нису извучене у неком од извлачења учествују у сљедећим извлачењима, све до посљедњег, четвртог извлачења.

Приређивач не сноси одговорност у случају да коверта из било ког разлога не стигне на мјесто извлачења, те у том случају не учествује у извлачењу.

Члан 9.

За учешће у наградној игри учесници могу користити само фискалне рачуне и „слипове“ за реализовану куповину, односно само трансакције које су обављене и нису ни на који начин поништене, нити је примљена било каква рефундација или повраћај средстава за трансакцију (нпр. због повраћаја робе, прекида уговора итд.).

Потврде о извршеној исплати са банкомата и потврде о рефундацији сматрају се неважећим „слиповима“.

„Слипови“ у коверти не морају гласити на лице које је на коверти назначено као пошиљалац, нити фискални рачуни морају припадати пошиљаоцу, с тим да пошиљалац, својим учешћем у Наградној игри, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврди да су фискални рачуни и „слипови“ исправни, те да је предузео све потребне радње како би се увјерио у њихову исправност, као и да је упознат са чињеницом да му, у складу са овим Правилима, награда неће бити додјељена уколико Комисија установи да достављени фискални рачуни и „слипови“ нису исправни.

Један учесник може учествовати у Наградној игри са неограниченим бројем коверата и може освојити више награда.

Фискални рачуни сматрају се исправним уколико садрже сљедеће податке:

а) назив обвезника,

б) назив и адресу продајног мјеста,

в) Порески јединствени идентификациони број обвезника – ИБО,

г) Идентификациони број фискалног модула фисклане касе – ИБФМ,

д) назив фискалног документа,

ђ) листу појединачних евидентираних промета, од којих сваки садржи: назив евидентираног артикла, јединицу мјере, количину, цијену по јединици мјере, вриједност појединачног евидентираног промета и ознаку пореске стопе, уколико је уопште обављено евидентирање промета,

е) укупан износ оствареног евидентираног пореза,

ж) укупну вриједност оствареног евидентираног промета,

з) укупан износ за уплату од клијента,

и) временску одредницу формирања фискалног рачуна,

ј) редни број фискалног рачуна и

к) фискални лого.

Потврде за плаћање картицом („слипови“) сматрају се исправним ако садрже сљедеће податке:

а) назив и адреса трговца/продавца,

б) врста трансакције за коју се издаја потврда,

в) број картице (ПАН) – приказан дјелимично,

г) валута и укупан износ трансакције,

д) датум и вријеме трансакције,

ђ) број и потврда о одобрењу, уколико трансакција захтјева одобрење Издаваоца.

Поступак извлаћења награда и надзор над поступком
Члан 10.

Извлачење награда одржаће се јавно у директном ТВ преносу емисије „10 рачуна изброји и стан освоји“ на програму Радио телевизије Републике Српске.

Извлачење награда се врши у присуству петочлане Комисије за праћење регуларности извлачења награда коју именује приређивач.

Комисија има обавезу да врши надзор и контролу тока извлачења, да обезбједи регуларност извлачења награда те да сачини записник о сваком извлачењу.

Комисија поступа на основу упутства о раду које доноси приређивач.

Извлачење награда се обавља кроз четири извлачења и то:

  1. ПРВО ИЗВЛАЧЕЊЕ 22. септембра 2019. године:

– Стан број 55, површине 53,15 м², по структури двособан, на шестом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од 110.552 КМ;

  1. ДРУГО ИЗВЛАЧЕЊЕ 29. септембра 2019. године:

– Стан број 49, површине 60,14 м², по структури двособан, на петом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од  125.091,20 КМ;

  1. ТРЕЋЕ ИЗВЛАЧЕЊЕ 06. октобра 2019. године:

– Стан број 37, површине 64,95 м², по структури двособан, на четвртом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од  135.096 КМ;

  1. ЧЕТВРТО ИЗВЛАЧЕЊЕ 13. oктобра 2019. године:

– Стан број 38, површине 67,60 м², по структури двособан, на четвртом спрату у улици Карађорђева 79, Бања Лука по купопродајној цијени од  140.608 КМ.

Комисија, одмах по извлачењу коверте, врши провјеру испуњености услова за учешће наведених у чл. 7., 8. и 9. ових Правила.

Уколико Комисија установи да било која од извучених коверата не испуњава услове за учешће у извлачењу награде, извлачење коверата се наставља све док се не извуче коверта која испуњава услове. Изузетно, уколико комисија установи да извучена коверта не садржи само адресу пребивалишта/боравишта, а садржи остале податке, или не садржи само контакт телефон учесника, а садржи остале податке, таква коверта ће се сматрати важећом уколико се на основу уписаних података на коверти може јасно и недвосмислено утврдити добитник награде.

Приређивач задржава право да након извлачења добитака накнадно провјери да ли су испуњени услови прописани у чл. 7., 8. и 9. ових Правила.

У случају да приређивач утврди да нису испуњени услови из чл. 7., 8. и 9. ових Правила обавјестиће (писаним путем) учесника чија је коверта извучена да нема право на награду у складу са овим Правилима. Награда ће бити пренијета у наредно извлачење или ће бити употријебљена на други начин у складу са одлуком Приређивача.

Комисија сачињава Записник о спровођењу поступка извлачења добитника у Наградној игри, који мора да садржи: мјесто и вријеме утврђивања добитника, имена и презимена предсједника и чланова комисије, начин утврђивања добитника, име и презиме и адресу пребивалишта/боравишта добитника, те назив и вриједност награде добитника.

Начин објављивања резултата Наградне игре и преузимање награда
Члан 11.

Имена добитника Наградне игре сваког појединачног извлачења награда ће бити објављена на интернет страници Наградне игре www.10racuna.com  наредног дана од дана извлачења, а списак добитника биће објављен у дневном листу „Глас Српске“, најкасније у року од пет дана од дана сваког извлачења.

Приређивач се обавезује да омогући добитницима преузимање потврде о добитку за станове и  упутство о преузимању ових награда у просторијама Владе Републике Српске у ул. Трг Републике Српске број 1 у Бањалуци, у року од 30 дана од дана објављивања имена добитника у дневном листу „Глас Српске“.

Добитници награда – станова у Наградној игри су дужни да у року од 60 дана од дана објављивања имена добитника у дневном листу „Глас Српске“ преузму награду у складу са упутством добијеним од приређивача.

Моментом преузимања награде од стране добитника сматраће се да је Приређивач у потпуности испунио обавезе према добитнику предвиђене Законом о играма на срећу и Правилима ове Наградне игре.

У случају непреузимања награде у наведеном року, сматраће се да је Приређивач испунио своје обавезе према добитнику.

Приликом преузимања награде добитник је дужан да потврди свој идентитет важећом личном исправом.

Приређивач не сноси трошкове превоза нити било какве друге евентуалне трошкове добитника повезане са преузимањем награде.

За награду јемчи Приређивач Наградне игре.

Остале обавезе и одговорности Приређивача и учесника у Наградној игри
Члан 12.

Министарство финансија у име Владе Републике Српске се обавезује да по одбитку плати порез на добитке од наградне игре у роби и услугама.

Приређивач се ослобађа обавезе плаћања накнаде за приређивање наградне игре.

Члан 13.

Учесници у Наградној игри прихватају права и обавезе из ових Правила самим учествовањем у Наградној игри.

Учесници у Наградној игри прихватају да се чин примопредаје награда, односно потврде о добитку у овој Наградној игри, изврши у директном телевизијском преносу, односно да се сачини видео запис о уручењу награде.

Приређивач може користити име и презиме добитника награде, као и његове фотографије или видео записе који су у вези са учествовањем у Наградној игри, и то у промотивне сврхе, путем свих медија и без накнаде, у свему у складу са Законом о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19)   и Законом о заштити личних података („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број: 49/06, 76/11 и 89/11).

Члан 14.

Приређивач може да једнострано откаже Наградну игру, уз јавно обавјештење, уколико је дошло до околности које имају карактер више силе.

У случају да наступе околности које имају карактер више сила, додјела и дистрибуција награда биће одмах обустављена, те ће Приређивач јавно објавити разлоге који су довели до прекида извлачења и дистрибуције награда.

У случају отказивања или прекида Наградне игре, трошкови или евентуална штета учесницима у Наградној игри се неће надокнађивати.

Завршне одредбе
Члан 15.

На све што није регулисано овим Правилима Наградне игре, непосредно се примјењују одредбе Закона о играма на срећу и други релевантни позитивни прописи Републике Српске.

За рјешавање спорних питања која настану између приређивача и учесника наградне игре надлежан је Основни суд у Бањој Луци.

Правила Наградне игре биће објављена у складу са Законом о играма на срећу, односно најкасније 7 дана прије отпочињања Наградне игре у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Наградне игре www.10racuna.com.

М И Н И С Т А Р
Зора Видовић