republika-srpska-seal

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

Trg Republike Srpske 1, Banja Luka; tel: 051/339-768, 051/339-179; faks: 051/339-655; www.vladars.net; e-mail: mf@mf.vladars.net

Broj: 06.05/152-242/18
Datum: 09.07.2019. godine

Na osnovu čl. 76. st. 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 115/18), člana 95. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 22/19)  i tačke 3. i 8. Zaključka Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-1313/19 od 24.05.2019. godine, ministar finansija donosi

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„10 računa izbroji i stan osvoji“

Član 1.

Priređivač nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom „10 računa izbroji i stan osvoji“ (u daljem tekstu: Nagradna igra) je Vlada Republike Srpske, ul. Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, JIB 4401571310006.

Nagradna igra će biti organizovana u saradnji sa Udruženjem ekonomista „SWOT“ Banja Luka.

Član 2.

Ova pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača Nagradne igre, naziv, vrijeme trajanje, teritoriju i svrhu priređivanja Nagradne igre, uslove za učestvovanje i opis Nagradne igre, nagradni fond, postupak izvlačenja nagrada i nadzor nad postupkom, način objavljivanja rezultata nagradne igre i preuzimanje nagrada, kao i ostale obaveze i odgovornosti priređivača i učesnika u Nagradnoj igri.

Naziv Nagradne igre
Član 3.

Nagradna igra u robi i uslugama priređuje se pod nazivom „10 računa izbroji i stan osvoji“.

Svrha priređivanja Nagradne igre
Član 4.

Svrha priređivanja Nagradne igre je podizanje svijesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije, stimulacija bezgotovinskog plaćanja kao instrumenta suzbijanja sive ekonomije i motivacija za poštovanje propisa i poboljšanje primjene Zakona o fiskalnim kasama („Slubženi glasnik Republike Srpske“ br. 69/07, 1/11, 65/14, 21/15).

Vrijeme trajanja nagradne igre
Član 5.

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srpske u periodu od 15.07.2019. godine do 13.10.2019. godine.

Nagradni fond
Član 6.

Nagradni fond čine sljedeće nagrade:

  1. Stan broj 55, površine 53,15 m², po strukturi dvosoban, na šestom spratu u ulici Karađorđeva 79, Banja Luka po kupoprodajnoj cijeni od 110.552 KM,
  2. Stan broj 49, površine 60,14 m², po strukturi dvosoban, na petom spratu u ulici Karađorđeva 79, Banja Luka po kupoprodajnoj cijeni od 125.091,20 KM,
  3. Stan broj 37, površine 64,95 m², po strukturi dvosoban, na četvrtom spratu u ulici Karađorđeva 79, Banja Luka po kupoprodajnoj cijeni od 135.096 KM,
  4. Stan broj 38, površine 67,60 m², po strukturi dvosoban, na četvrtom spratu u ulici Karađorđeva 79, Banja Luka po kupoprodajnoj cijeni od 140.608 KM.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 511.347,20 KM.

Ukupnu vrijednost nagradnog fonda čine pojedinačne vrijednosti svih nagrada sa porezom na dodatu vrijednost obračunatim u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 9/05, 35/05 i 100/08).

Nagrade iz stava 1. ovog člana ne mogu se zamijeniti za novac.

Uslovi za učestvovanje i postupak sprovođenja Nagradne igre
Član 7.

Pravo učešća u Nagradnoj igri imaju sva lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Bosne i Hercegovine koja prihvataju pravila Nagradne igre donesena od strane Priređivača, izuzev lica zaposlenih ili angažovanih u Kabinetu Predsjednika Vlade Republike Srpske, Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske, Ministarstvu finansija Republike Srpske, Poreskoj upravi Republike Srpske, Republičkoj upravi za igre na sreću, javnom preduzeću „Pošte Srpske“ a.d. Banja Luka i u Udruženju ekonomista „SWOT“ Banja Luka.

Član 8.

Nagradna igra se priređuje kroz četiri izvlačenja, koja će biti organizovana u septembru i prvoj polovini oktobra 2019. godine.

Učesnici u nagradnoj igri šalju koverte koje sadrže najmanje 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom („slipova“) izdatih na teritoriji Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama („Slubženi glasnik Republike Srpske“ br. 69/07, 1/11, 65/14, 21/15), ne starijih od 01.06.2019. godine.

Fiskalni računi i potvrde za plaćanje karticom („slipovi“) mogu se slati zajedno u istoj koverti.

Koverte se šalju na adresu „10 računa izbroji i stan osvoji“, sa čitko napisanim ličnim podacima na koverti i to: ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta i kontakt telefon učesnika, odnosno kontakt telefon roditelja ili staratelja za maloljetne učesnike.

Popunjene koverte učesnici šalju preko javnog preduzeća „Pošte Srpske“ a.d. Banja Luka, bez naplate poštanske usluge.

Koverte koje nisu poslane putem pošte, odnosno koje na prednjoj strani koverte nemaju otisak poštanskog žiga javnog preduzeća „Pošte Srpske“ a.d. Banja Luka su nevažeće i ne mogu učestvovati u nagradnoj igri, a ukoliko takva koverta bude izvučena, njen pošiljalac neće biti dobitnik nagrade.

U izvlačenju nagrada učestvuju učesnici čije su koverte predate na šalterima pošta ili ubačene u poštanske sandučiće, a koje su prispjele na adresu „10 računa izbroji i stan osvoji“ do posljednjeg radnog dana koji prethodi danu izvlačenja.

Učesnici čije koverte stignu poslije navedenog roka, kao i učesnici čije koverte nisu izvučene u nekom od izvlačenja učestvuju u sljedećim izvlačenjima, sve do posljednjeg, četvrtog izvlačenja.

Priređivač ne snosi odgovornost u slučaju da koverta iz bilo kog razloga ne stigne na mjesto izvlačenja, te u tom slučaju ne učestvuje u izvlačenju.

Član 9.

Za učešće u nagradnoj igri učesnici mogu koristiti samo fiskalne račune i „slipove“ za realizovanu kupovinu, odnosno samo transakcije koje su obavljene i nisu ni na koji način poništene, niti je primljena bilo kakva refundacija ili povraćaj sredstava za transakciju (npr. zbog povraćaja robe, prekida ugovora itd.).

Potvrde o izvršenoj isplati sa bankomata i potvrde o refundaciji smatraju se nevažećim „slipovima“.

„Slipovi“ u koverti ne moraju glasiti na lice koje je na koverti naznačeno kao pošiljalac, niti fiskalni računi moraju pripadati pošiljaocu, s tim da pošiljalac, svojim učešćem u Nagradnoj igri, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrdi da su fiskalni računi i „slipovi“ ispravni, te da je preduzeo sve potrebne radnje kako bi se uvjerio u njihovu ispravnost, kao i da je upoznat sa činjenicom da mu, u skladu sa ovim Pravilima, nagrada neće biti dodjeljena ukoliko Komisija ustanovi da dostavljeni fiskalni računi i „slipovi“ nisu ispravni.

Jedan učesnik može učestvovati u Nagradnoj igri sa neograničenim brojem koverata i može osvojiti više nagrada.

Fiskalni računi smatraju se ispravnim ukoliko sadrže sljedeće podatke:

a) naziv obveznika,

b) naziv i adresu prodajnog mjesta,

v) Poreski jedinstveni identifikacioni broj obveznika – IBO,

g) Identifikacioni broj fiskalnog modula fisklane kase – IBFM,

d) naziv fiskalnog dokumenta,

đ) listu pojedinačnih evidentiranih prometa, od kojih svaki sadrži: naziv evidentiranog artikla, jedinicu mjere, količinu, cijenu po jedinici mjere, vrijednost pojedinačnog evidentiranog prometa i oznaku poreske stope, ukoliko je uopšte obavljeno evidentiranje prometa,

e) ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza,

ž) ukupnu vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa,

z) ukupan iznos za uplatu od klijenta,

i) vremensku odrednicu formiranja fiskalnog računa,

j) redni broj fiskalnog računa i

k) fiskalni logo.

Potvrde za plaćanje karticom („slipovi“) smatraju se ispravnim ako sadrže sljedeće podatke:

a) naziv i adresa trgovca/prodavca,

b) vrsta transakcije za koju se izdaja potvrda,

v) broj kartice (PAN) – prikazan djelimično,

g) valuta i ukupan iznos transakcije,

d) datum i vrijeme transakcije,

đ) broj i potvrda o odobrenju, ukoliko transakcija zahtjeva odobrenje Izdavaoca.

Postupak izvlaćenja nagrada i nadzor nad postupkom
Član 10.

Izvlačenje nagrada održaće se javno u direktnom TV prenosu emisije „10 računa izbroji i stan osvoji“ na programu Radio televizije Republike Srpske.

Izvlačenje nagrada se vrši u prisustvu petočlane Komisije za praćenje regularnosti izvlačenja nagrada koju imenuje priređivač.

Komisija ima obavezu da vrši nadzor i kontrolu toka izvlačenja, da obezbjedi regularnost izvlačenja nagrada te da sačini zapisnik o svakom izvlačenju.

Komisija postupa na osnovu uputstva o radu koje donosi priređivač.

Izvlačenje nagrada se obavlja kroz četiri izvlačenja i to:

  1. PRVO IZVLAČENjE 22. septembra 2019. godine:

– Stan broj 55, površine 53,15 m², po strukturi dvosoban, na šestom spratu u ulici Karađorđeva 79, Banja Luka po kupoprodajnoj cijeni od 110.552 KM;

  1. DRUGO IZVLAČENjE 29. septembra 2019. godine:

– Stan broj 49, površine 60,14 m², po strukturi dvosoban, na petom spratu u ulici Karađorđeva 79, Banja Luka po kupoprodajnoj cijeni od  125.091,20 KM;

  1. TREĆE IZVLAČENjE 06. oktobra 2019. godine:

– Stan broj 37, površine 64,95 m², po strukturi dvosoban, na četvrtom spratu u ulici Karađorđeva 79, Banja Luka po kupoprodajnoj cijeni od  135.096 KM;

  1. ČETVRTO IZVLAČENjE 13. oktobra 2019. godine:

– Stan broj 38, površine 67,60 m², po strukturi dvosoban, na četvrtom spratu u ulici Karađorđeva 79, Banja Luka po kupoprodajnoj cijeni od  140.608 KM.

Komisija, odmah po izvlačenju koverte, vrši provjeru ispunjenosti uslova za učešće navedenih u čl. 7., 8. i 9. ovih Pravila.

Ukoliko Komisija ustanovi da bilo koja od izvučenih koverata ne ispunjava uslove za učešće u izvlačenju nagrade, izvlačenje koverata se nastavlja sve dok se ne izvuče koverta koja ispunjava uslove. Izuzetno, ukoliko komisija ustanovi da izvučena koverta ne sadrži samo adresu prebivališta/boravišta, a sadrži ostale podatke, ili ne sadrži samo kontakt telefon učesnika, a sadrži ostale podatke, takva koverta će se smatrati važećom ukoliko se na osnovu upisanih podataka na koverti može jasno i nedvosmisleno utvrditi dobitnik nagrade.

Priređivač zadržava pravo da nakon izvlačenja dobitaka naknadno provjeri da li su ispunjeni uslovi propisani u čl. 7., 8. i 9. ovih Pravila.

U slučaju da priređivač utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz čl. 7., 8. i 9. ovih Pravila obavjestiće (pisanim putem) učesnika čija je koverta izvučena da nema pravo na nagradu u skladu sa ovim Pravilima. Nagrada će biti prenijeta u naredno izvlačenje ili će biti upotrijebljena na drugi način u skladu sa odlukom Priređivača.

Komisija sačinjava Zapisnik o sprovođenju postupka izvlačenja dobitnika u Nagradnoj igri, koji mora da sadrži: mjesto i vrijeme utvrđivanja dobitnika, imena i prezimena predsjednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime i prezime i adresu prebivališta/boravišta dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade dobitnika.

Način objavljivanja rezultata Nagradne igre i preuzimanje nagrada
Član 11.

Imena dobitnika Nagradne igre svakog pojedinačnog izvlačenja nagrada će biti objavljena na internet stranici Nagradne igre www.10racuna.com  narednog dana od dana izvlačenja, a spisak dobitnika biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, najkasnije u roku od pet dana od dana svakog izvlačenja.

Priređivač se obavezuje da omogući dobitnicima preuzimanje potvrde o dobitku za stanove i  uputstvo o preuzimanju ovih nagrada u prostorijama Vlade Republike Srpske u ul. Trg Republike Srpske broj 1 u Banjaluci, u roku od 30 dana od dana objavljivanja imena dobitnika u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Dobitnici nagrada – stanova u Nagradnoj igri su dužni da u roku od 60 dana od dana objavljivanja imena dobitnika u dnevnom listu „Glas Srpske“ preuzmu nagradu u skladu sa uputstvom dobijenim od priređivača.

Momentom preuzimanja nagrade od strane dobitnika smatraće se da je Priređivač u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom o igrama na sreću i Pravilima ove Nagradne igre.

U slučaju nepreuzimanja nagrade u navedenom roku, smatraće se da je Priređivač ispunio svoje obaveze prema dobitniku.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da potvrdi svoj identitet važećom ličnom ispravom.

Priređivač ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrade.

Za nagradu jemči Priređivač Nagradne igre.

Ostale obaveze i odgovornosti Priređivača i učesnika u Nagradnoj igri
Član 12.

Ministarstvo finansija u ime Vlade Republike Srpske se obavezuje da po odbitku plati porez na dobitke od nagradne igre u robi i uslugama.

Priređivač se oslobađa obaveze plaćanja naknade za priređivanje nagradne igre.

Član 13.

Učesnici u Nagradnoj igri prihvataju prava i obaveze iz ovih Pravila samim učestvovanjem u Nagradnoj igri.

Učesnici u Nagradnoj igri prihvataju da se čin primopredaje nagrada, odnosno potvrde o dobitku u ovoj Nagradnoj igri, izvrši u direktnom televizijskom prenosu, odnosno da se sačini video zapis o uručenju nagrade.

Priređivač može koristiti ime i prezime dobitnika nagrade, kao i njegove fotografije ili video zapise koji su u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri, i to u promotivne svrhe, putem svih medija i bez naknade, u svemu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 22/19)   i Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

Član 14.

Priređivač može da jednostrano otkaže Nagradnu igru, uz javno obavještenje, ukoliko je došlo do okolnosti koje imaju karakter više sile.

U slučaju da nastupe okolnosti koje imaju karakter više sila, dodjela i distribucija nagrada biće odmah obustavljena, te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

U slučaju otkazivanja ili prekida Nagradne igre, troškovi ili eventualna šteta učesnicima u Nagradnoj igri se neće nadoknađivati.

Završne odredbe
Član 15.

Na sve što nije regulisano ovim Pravilima Nagradne igre, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o igrama na sreću i drugi relevantni pozitivni propisi Republike Srpske.

Za rješavanje spornih pitanja koja nastanu između priređivača i učesnika nagradne igre nadležan je Osnovni sud u Banjoj Luci.

Pravila Nagradne igre biće objavljena u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, odnosno najkasnije 7 dana prije otpočinjanja Nagradne igre u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Nagradne igre www.10racuna.com.

M I N I S T A R
Zora Vidović