Čеsto postavljana pitanja

Odgovori na najčеšćе postavljana pitanja vеzana za nagradnu igru

Na koju adresu se šalju koverte?

Na prednjoj strani koverte napišite slogan nagradne igre: “10 računa izbroji i stan osvoji”.

Znači, to je sve što trebate napisati i zaposleni u Poštama Srpske će na osnovu tako ispisanog slogana bez ikakvih nedoumica isporučiti koverte sa računima i slipovima koje ste skupili na za to određeno mjesto.

Dakle ne postoji potreba za pisanjem ulice, broja i sl. kao što se uobičajeno radi prilikom slanja pismonosnih pošiljki.

Kako mogu da učestvujem u nagradnoj igri?

Potrebno je da sakupite najmanje deset fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom („slipova“) izdatim na teriotoriji Republike Srpske. Prikupljene račune i slipove šaljete putem pošte, sa naznakom za Nagradnu igru „10 računa izbroji i stan osvoji“.

Šta su to slipovi?

Slipovi su potvrde koje se dobiju prilikom bezgotovinskog plaćanja. Važećim se smatraju samo oni „slipovi“ za realizovanu kupovinu, odnosno samo one transakcije koje su obavljene i nisu ni na koji način poništene, niti je primljena bilo kakva refundacija ili povraćaj sredstava za transakciju. Potvrde o izvršenoj isplati sa bankomata i potvrde o refundaciji smatraju se „nevažećim“ slipovima.

Koji je minimalni iznos računa koji može da učestvuje u nagradnoj igri?

Svaki fiskalni račun, sa bilo kojom vrijednošću, može da učestvuje u nagradnoj igri.

Kada mogu da pošaljem fiskalne račune?

Račune možete slati nakon zvanične objave pravilnika o nagradnoj igri u dnevnom listu Glas Srpske. Kroz medijsku kampanju bićete upoznati sa danom objave pravilnika.

Koje podatke moram navesti na koverti?

Na prednjoj strani je potrebno da upišete naziv nagradne igre „10 računa izbroji i stan osvoji“ a na poleđini koverte treba da navedete: ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta i kontakt telefon učesnika, odnosno kontakt telefon roditelja ili staratelja za maloljetne učesnike.

Ko sve može da učestvuje u nagradnoj igri?

U nagradnoj igri mogu da učestvuju sva lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Bosne i Hercegovine.

U kakvoj koverti mogu da pošaljem prikupljene račune?

U svim standardnim kovertama.

Da li mogu da adresiram kovertu na svoje dijete ili unuka?

Dobitnik nagrade može biti bilo koje lice sa mjestom prebivališta ili boravkom u Bosni i Hercegovini, ali je važno da na poleđini koverte, ukoliko se radi o maloljetnom učesniku, upišete kontakt telefon roditelja ili staratelja za maloljetnog učesnika.

Da li u nagradnoj igri mogu učestvovati fiskalni računi iz FBiH ili Brčko distrikta?

Ne mogu. U nagradnoj igri učestvuju samo fiskalni računi koji su izdati na teritoriji Republike Srpske, ne stariji od 1.6.2019. godine.

Da li mogu donijeti kovertu direktno u studio prije izvlačenja nagrada?

Ne možete. U nagradnoj igri učestvuju samo koverte koje na prednjoj strani imaju žig Pošta Srpske.

Da li dobitnik plaća porez na dobitak?

Ne. Sve troškove poreza na dobitak snosi priređivač nagradne igre.

Od kojeg perioda će računi biti važeći?

U nagradnoj igri učestvuju računi koji nisu stariji od  1. juna 2019. godine.

Kada će biti izvlačenje nagrada?

Izvlačenje nagrada se obavlja kroz četiri izvlačenja i to: prvi krug će biti 22. septembra, drugi 29. septembra, treći 06. oktobra, četvrti 13. oktobra.

Više informacija na stranici Izvlačenje nagrada

Kako mogu saznati da li sam dobio nagradu?

Izvlačenje nagrada održaće se javno u direktnom TV prenosu emisije „10 računa izbroji i stan osvoji“ na programu Radio televizije Republike Srpske. Ukoliko propustite tu emisiju, imena dobitnika biće objavljivana u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na oficijelnoj veb stranici nagradne igre www.10racuna.com. Takođe, svi dobitnici nagrada, biće i direktno kontaktirani putem telefonskog broja, koji upisujete na poleđini vaše koverte.

Koliko koverata jedno lice može da pošalje?

Jedno lice može da pošalje neograničen broj koverata. Važno je samo, da u svakoj koverti, imate najmanje 10 računa ili slipova.

Da li je moguće u koverti poslati kombinaciju slipova i računa?

Moguća je kombinacija slipova i računa. Važno je da je ukupan broj računa i slipova u jednoj koverti minimalno 10.

Da li koverte koje nisu izvučene u prvom kolu, učestvuju u ostalim izvlačenjima?

Da. Svi učesnici čije koverte nisu izvučene u prvom krugu, učestvuju i u svim narednim izvlačenjima, svo do posljednjeg, četvrtog kruga.

Da li „slipovi“ u koverti moraju glasiti na lice koje je na koverti naznačeno kao pošiljalac?

„Slipovi“ u koverti ne moraju glasiti na lice koje je na koverti naznačeno kao pošiljalac, niti fiskalni računi moraju pripadati pošiljaocu, s tim da pošiljalac,, svojim učešćem u Nagradnoj igri, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću garantuje da su fiskalni računi i „slipovi“ ispravni.

Kada se fiskalni računi smatraju ispravnim?

Fiskalni računi smatraju se ispravnim ukoliko sadrže sljedeće podatke: naziv obveznika, naziv i adresu prodajnog mjesta, IBO, IBFM, naziv fiskalnog dokumenta; listu pojedinačnih evidentiranih prometa, ukupan iznos evidentiranog poreza, ukupan iznos za uplatu od klijenta, vremensku odrednicu formiranja fiskalnog računa, redni broj fiskalnog računa, fiskalni logo.

Kada se „slip“ smatra ispravnim?

Potvrde za plaćanje karticom („slipovi“) smatraju se ispravnim ukoliko sadrže sljedeće podatke: naziv i adresu trgovca/prodavca, vrstu transakcije za koju se izdaje potvrda, broj kartice (PAN)-prikazan djelimično, valutu i ukupan iznos transkacije, datum i vrijeme transakcije, broj i potvrdu o odobrenju, ukoliko transakcija zahtjeva odobrenje Izdavaoca.

Da li jе dozvoljеno učеstvovanjе u nagradnoj igri užih članova porodicе koji radе u institucijama čiji zaposlеni nе mogu da učеstvuju?

Dozvoljеno jе da u nagradnoj igri učеstvuju članovi porodica onih koji su zaposlеni u institucijama čiji zaposlеni nе mogu biti učеsnici nagradnе igrе.

Da li važe Mtel potvrde za dopunu?

Ne važe. Pogledajte na našem sajtu šta sve treba da sadrži ispravan fiskalni račun ili slip.

Da li mogu da se pakuju računi sa pumpe?

Svi fiskalni računi mogu da učestvuju u nagradnoj igri.

Da li važi koverta sa 10 računa sa jednog prodajnog mjesta (npr. sa jedne pumpe, jednog kafića) i ako su izdati isti dan? Mogu li u istu kovertu?

Možete slati neograničen broj koverata sa računima koji su izdani u jednom ili više dana, na jednom ili više prodajnih mjesta. Samo je važno da je kupovina obavljena u RS, da računi nisu stariji od 1. 6. 2019. i da ih u jednoj koverti ima najmanje 10.

Šta je sa fiskalnim računima na kojima piše CE 0,00%. Da li su ti računi važeći?

Takvi računi su važeći.

Da li se lični podaci mogu staviti u kovertu, a ne na poleđini koverte?

Ne mogu. Vaše lične podatke, prema pravilima nagradne igre, upisujete na poleđinu koverte.

U vašem pravilniku piše da se osim stanova dijele i druge nagrade? Koje?

Dijeliće se robni vaučeri, o čemu ćemo vas uskoro informisati.

Zašto Pošte Srpske naplaćuju slanje koverata ako ste vi naglasili da je slanje besplatno?

Ukoliko vam je neko u pošti naplatio pošiljku, molimo vas da nam javite u kojoj pošti je to učinjeno, kako bismo preduzeli određene mjere, kako se to ne bi ponavljalo. Vlada RS ima sklopljen ugovor sa Poštama Srpske prema kom pošte imaju obavezu da besplatno distribuiraju vaše pošiljke.

Ako obavim kupovinu u nekom marketu i platim VISA karticom i dobijem fiskalni račun i slip, da li mogu isti taj račun i slip poslati u jednoj koverti i da li mi se to onda računa regularno kao 2 odvojena računa od ukupno 10?

Upravo tako. Fiskalni račun se računa kao jedan račun, a slip kao drugi račun. I mogu se naći u istoj koverti.

Kako se slip može računati kao račun?

Cilj nagradne igre je podstaći i bezgotovinsko plaćanje, jer se na taj način najbolje suzbija siva ekonomija. Čitav koncept nagradne igre služi upravo u svrhu suzbijanja sive ekonomije.

Da li sponzori mogu učestvovati u nagradnoj igri?

Sponzori mogu da učestvuju u nagradnoj igri.

Ko garantuje da će izvlačenje biti regularno, a ne namješteno?

Za ispravnost i regularnost Nagradne igre zadužena je petočlana komisija koju imenuje Vlada Republike Srpske i izvlačenje nagrada vrši se u njihovom prisustvu. Komisija ima obavezu da vrši nadzor i kontrolu toka izvlačenja, da obezbijedi regularnost izvlačenja nagrada, te da sačini zapisnik o svakom izvlačenju.

Ako se stavi na kovertu samo ime maloljetnog djeteta, da li je ta koverta ispravna?

Nije. Ukoliko na koverti navodite maloljetno dijete kao učesnika Nagradne igre, onda morate obavezno da upišite i ime i prezime roditelja ili staratelja i vaš kontakt telefon.

Da li se ovih 10 računa odnosi samo na jedan mjesec?

Ne. U nagradnoj igri učestvuju svi računi počevši od 1. 6. 2019. pa sve do 12. 10. 2019. godine.

Mogu li i strani državljani sa regularnim boravkom u RS učestvovati u nagradnoj igri?

Mogu, u Pravilima u članu sedam stoji da: Pravo učešća u Nagradnoj igri imaju sva lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Bosne i Hercegovine koja prihvataju pravila Nagradne igre donesena od strane Priređivača.

Zašto bi mi kupci trebali voditi računa o ispravnosti svake stavke na fiskalnom računu?

Jedan od ciljeva nagradne igre je i edukovanje građana, te da se i građani upoznaju sa time kako treba da izgleda ispravan fiskalni račun. Ukoliko građani uoče da dobijaju neispravne račune o tome mogu obavjestiti Poresku upravu RS kako bi takav izdavalac računa bio kažnjen.

Da li mogu da se šalju računi i od jula mjeseca ili samo juna?

Šalju se svi računi počevši od 1. juna 2019. godine.

Da li vrijede računi iz Brčko distrikta?

Ne važe računi iz Brčko distrikta, samo oni koji su izdati na teritoriji Republike Srpske. Međutim, Vi, kao stanovnik Brčko distrikta, možete da učestvujete u nagradnoj igri ali samo ako sakupite fiskalne račune ili slipove izdate na teritoriji Republike Srpske.

Treba li da se kupuje markica za kovertu?

Ne. Na koverti pišete samo naziv nagradne igre i vaše lične podatke. Zaposleni u pošti će po preuzimanju vaših koverata, na svaku od njih, udariti žig pošte.

Da li uz svaki račun koji je plaćen karticom mora da se zakači i slip?

Ne mora da se zakači slip. Slipove možete sakupljati posebno, a račune posebno. Možete slati samo račune ili samo slipove ili kombinovano. Bitno je da u zbiru u jednoj koverti bude 10 računa i slipova. I da napomenemo – potvrde sa bankomata se ne računaju.

Da li mogu poslati u koverti i kartu iz autobusa?

U koverte možete pakovati bilo koji fiskalni račun.

Za koju državu vrijedi nagradna igra?

Nagradna igra vrijedi za Bosnu i Hercegovinu. U nagradnoj igri mogu da učestvuju sva lica sa prebivalištem ili stalnim boravkom u BiH, a  računi koje sakupljate odnose se na realizovanu kupovinu u Republici Srpskoj. Računi ne smiju biti stariji od 1. 6. 2019. godine.

Do kada se mogu slati računi?

U izvlačenju nagrada učestvuju učesnici čije su koverte predate na šalterima pošta ili ubačene u poštanske sandučiće, a koje su prispjele na adresu “10 računa izbroji i stan osvoji” do posljednjeg radnog dana koji prethodi danu izvlačenja.

Da li nagradna igra vrijedi za ljude iz FBiH?

Vrijedi ukoliko sakupite račune iz Republike Srpske i pošaljete ih putem Pošta Srpske.

Važe li računi sa naplatnih kućica na auto putu?

Ne važe. Pogledajte na našem sajtu šta sve treba da sadrži ispravan fiskalni račun.

Šta je sa prodavnicama koje nam ne daju fiskalne račune?

Upravo iz tog razloga i organizujemo igru. Prodavac mora da vam izda račun. Ako Vam neko ne da račun, možete ga prijaviti i biće kažnjen. Cilj nam je da podignemo svijest građana da prilikom svake kupovine traže fiskalni račun.

Nistе dobili odgovorе?

Evo nеkoliko načina da nas kontaktiratе

Kontaktirajtе nas!

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila

Pošaljitе upit

Pošaljitе upit putеm ovе formе

0 + 2 = ?